АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №6 „ПАЛЕЧКО” ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА УЧЕБНАТА 2017-2018г.

 

                                                            ДОКЛАД – АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА

                                                       ДГ №6 „ПАЛЕЧКО” ПРЕЗ ПЕРИОДА 2017г.-2018г.

     Учебната 2017 - 2018 година  в ДГ№6 „Палечко” беше изключително напрегната, изпълнена с предизвикателства свързани с новостите в сферата на Образованието.

                    Във връзка със закона за предучилищно и училищно образование и Наредба 5 за предучилищно образование, детската градина има изготвена Програмна система и Стратегия за развитието на ДГ №6„Палечко“.

                    Програмната система е част от стратегията, която извършва задължително предучилищно образование и която съответства на изискванията на ДОС за предучилищно образование.

                 Програмната система  дава възможност да се утвърдят в практиката на детската градина всички нови тенденции и виждания за развитието на предучилищното възпитание, за да се постигне гъвкавост, динамичност и адаптивност в процеса на взаимодействие с детето.

                   Програмната система базираща се и на стратегията се опира на минал опит. Начертава бъдещите действия, като търси ресурс и потенциал за осъществяването им. Очертава силните и слаби страни на дейността. Установява принципите на ръководство.

                   ДГ  №6 ”ПАЛЕЧКО” / с яслена група/ полага основите на непрекъснатото обучение, възпитание и социализиране на децата като осигурява :

·         Възпитание и обучение във връзка с ДОС за предучилищна възраст в дух на свободно личностно развитие, съобразено с индивидуалните особености и стандартите на ЕС;

·         Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;

·         Развитие на индивидуалните качества на всяко дете и стимулиране на творческите заложби;

·         Духовно, физическо и социално израстване и развитие;

·         Учене за знания и компетенции;

·         Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване високо отговорно поведение за участие в обществения живот;

·         Учене насочено към придобиване на социални умения;

             ДГ  №6 ” Палечко” /с яслена гурпа/ е конкурентно способно детско заведение в гр.Варна с утвърден престиж и авторитет , собствен облик и традиции в областта на образованието, в което при оптимални за възрастта условия, опазващи и укрепващи здравето се отглеждат децата.

            Детската градина се стреми непрекъснато да повишава качеството на обучение и възпитание в образователна среда провокираща активност и изпълнена с креативно съдържание.

            В детската градина се формират знания и личностни умения у децата за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие.

Заведението има добра комуникация с родители и обществени институции, отговорни за отглеждането и възпитанието на децата .

ДГ №6 „Палечко” е функционираща, гъвкава, отворена система гарантираща постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа от родителите.

             Подходите и формите които учителите използват са насочени към самостоятелно търсене на информация, към учене чрез действие и емоционално преживяване. Още:

1. Използване на активни и интерактивни методи, мозъчна атака, принципи на толерантност и ненасилие.

2.Демократизация и хуманизация на възпитателната работа и управленската дейност.

3.Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг при финансовото и материално обезпечаване на дейността на детското заведение съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.

4.Подкрепа на децата и техните семейства.

5.Анкета като форма на проучване мнението на родителите и техните препоръки.

              Основната форма на педагогическото взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират в учебно време и осигуряват постигането на компетентностите определени в ДОС за предучилищно образование.

              Образователните направления по които се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие са:  БЕЛ, Математика, ОС, ИИ, КТ, ФК, МК.

              Съобразявайки се с издателствата с които работи ДГ – „Изкуства“ и „Анубис-“ „Булвест“ учителите направиха тематичното разпределение по групи.

             Учителите извършиха диагностика на входно и изходно ниво по определени критерии и показатели по ДОС и установиха нивото на децата с което започнаха  учебната година.

 Основна дейност в детското заведение типично за детското развитие  е играта. С учителите, или самите деца създават творчески игри, благодарение на добрата материална база , дообогатявана непрекъснато през годината.  Наблюдаваме все по интересни и нови сюжети на варианти в различните видове игри предвид разнообразната информация , която получават съвременните деца. Тук учителите умело навлизат в тяхното пространство и стават съиграчи в процеса . След проведеното проучване на входно и изходно ниво можем да отбележим следните резултати:

          В І-ва група децата са активни, любознателни, имат изградени умения, за самообслужване при хранене, обличане, събличане с изключение на няколко деца, които са самостоятелни, но  търсят и  малко помощ. Децата поддържат ред в занималнята и с желание изпълняват трудови поръчки. Има дете, което е от приемно семейство.

           Във втора група,  се забелязва стремеж към активна позиция в процеса на взаимодействие с другите, но все още контактите между децата не са добре изразени.     Във втора група се вижда напредък във връзка със  социализацията на децата . Те активно общуват помежду си и създават нови и качествени контакти с вече израстнали връстници.Това интерпретират и в своите игрови взаимоотношения. В групата има дете със СОП.

Докато вече в  двете ІІІ-ти групи и IV групa децата са самостоятелни, имат изградени здравно – хигиенни навици. С  готовност се включват във видовете дежурства, като проявяват отговорност към поставените задачи. Спазват изградените в групите правила. Пресъздават в творчески игри взаимоотношенията между възрастните и техните професии.

              В трета и четвърта група повечето деца на теория могат да назоват какво е необходимо на едно растение, за да живее, но не е достатъчна практическата им работа, където децата  да имат възможност нагледно в естествена среда да осмислят и  сами да стигнат до този извод, като  сами направят съответните опити. Уменията си те придобиват в периода на практическата дейност, учителките  правят така, че децата да бъдат силно свързани с природата.Тази  възможност те имат в цветните градинки  и опитното поле на ДГ. Много често се ползват детски енциклопедии, които пробуждат детското любопитство, наблюдателност и любознателност. Игрите сред природата са любими на децата. Необходимо е да се насочва вниманието на децата  към  растителния  и животински свят. Да се осмисли практически необходимостта от съхраняване на информацията за живата природа в албуми,чрез хербарии, класьори, снимки, рисунки, които ще бъдат необходими за обогатяване на портфолиата на децата. Формирането на екологосъобразно поведение у децата е дълъг процес, може да се анализира при наличието на стабилна природозащитна подготовка на педагога. Само убеденият в значимостта на екологичните проблеми специалист може да формира у подрастващите трайна потребност от опазване на околната среда. Най-трудният проблем остава знанията да се превърнат в убеждения.

           В първата група има няколко деца, които не говорят правилно имат нужда от допълнителна помощ, има деца с бебешки говор. Заменят, изпускат звукове, отговарят с една дума, изреченията им са от две или три думи. Не могат да разказват самостоятелно. Но останалите деца успяха да се адаптират успешно към новата среда и благодарение опита и труда на своите учители постигнаха добри резултати при изследванията на изходно ниво.           

             Във втора група има деца, които все още не умеят да се изразяват правилно. Трудно правят описание на картина.  Голям %  деца могат да преразказват приказка.  Децата срещат голяма трудност при съгласуването на прилагателни и съществителни по род и число. И все още трудно им се ангажира вниманието при четене на приказка.   Има и деца, които не говорят. Не владеят български език и това се явява голяма бариера в общуването им като цяло. С тези деца се работи индивидуално.  

             В третите и четвърта група правят преразкази. Изразяват се граматически правилно, драматизират, умело водят разговор. Овладени са книжовните форми на Български език и са придобили умения за успешно участие в речево общуване. Децата от ІV подготвителна група имат  начални умения за четене и писане. Целенасоченото, гъвкаво планиране на темите, задачите и резултатното педагогическо взаимодействие по БЕ са показателни за умението на децата в различните речеви ситуации.Свободно изказват своите мисли, задават въпроси, разпознават думи и букви. Не без значение е разкрепостеното дидактично пространство в занималните, оформените кътове, които засилват мисленето и ролята на малките групи при овладяване на речта. Да се обогати с нови и подходящи за възрастта книжки библиотеката на всяка група и книжките да бъдат на достъпно място за децата. Да се насочват децата към по- честото им използване.  Да се наблегне на работата по свързана реч, да се учат да разказват случки от житейски ситуации,  разкази по преживяване. Да се работи по звуковата култура и осъзнаването  звук, дума, изречение.Да се даде възможност като се оформят кътове децата да драматизират приказки, да играят настолен театър. И много важно за децата от предучилищна възраст е развиването на паметовите процеси, чрез  заучаване и възпроизвеждане на стихотворения и др..Вратите на детската градина бяха отворени за всички желаещи даобщуват с тях и техните педагози.. 

           Във втора  група децата умеят да броят до 5, да изравняват групи от предмети, но трудно си служат с понятията, повече, по-малко, поравно. Все още бъркат посоката ляво – дясно. Затрудняват ги пространствени и времеви отношения.

            В трета и четвърта група могат да броят, познават геометричните фигури кръг, квадрат и триъгълник. За усвояването на математическите знания и развитието на децата в тази дейност е целесъобразното планиране и избора на ефективни методи и средства.Много добре подбраните методи и средства, прийоми от страна на учителките  поставяха децата в активна познавателна позиция, която съдействаше за развитие на нагледното и логическо мислене. Разнообразният демонстративен и оперативен материал им дават възможност за извършване на операциите „обединение”, „разлагане”, „допълнение. Учителите в ПГ поставят акцента върху стимулиране на познавателната активност, усъвършенстване на математическите представи на децата. Затруднения изпитват при ориентиране във времевите отношения, количествените отношения и моделирането на житейска ситуация за добавяне и отнемане при решаване на познавателни задачи.                                                                                                                                                                                                                           Процеса на обучение е труден и продължителен .  Изкуствата са една от любимите дейности за всички деца,  в първите групи децата сега изграждат нужните знания и умения. Някой все още неуверено драскат, нямат добри манипулативни движения на ръка. Повечето за първи път виждат и пластелин. С желание се включват в дейностите. .              

               Във втора  група  все още децата проявяват страх и несигурност, нямат умения за всички техники на работа. Вече могат да изтеглят линии-хоризонтални, вертикални. Започват да режат с ножица. С удоволствие апликират, моделират като използват различни похвати – сплескване, овалване, вдлъбване.

                В третите и четвърта група с желание се включват. Имат изградени умения за работа с различни техники. Представяне на характерна форма и образ като използват линия, петно, разнообразие на цветове. Децата проявяват творчество, дават свобода на въображението си. В подготвителната група  чрез преднамерените ситуации се осигурява целенасочена и комплексна подготовка за системно обучение, свързана със осъзнаване и пресъздаване на природната и социална среда от децата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                ФК е една от любимите  дейности  на децата. Включват се с желание и настроение в нея. Изпълняват основните движения – ходене, бягане, скачане, лазене. Проявяват бързина и издръжливост. В игрите се стремят да изпълняват правилата и да се съобразяват с тях. Да се използват по-пълноценно уредите по ФК. Да се обърне по-голямо внимание на елементите на СПУИ, баскетбол, волейбол в големите групи.    

          Това направление включва редица манипулативни и практически умения.В малките групи малко деца показват самостоятелност в работата, докато големите групи имат вече изградени умения, проявяват и фантазия. Като цяло направлението е любимо и на всички възрасти деца .

            Музиката е най-любимото направление за всички деца. През този период бяха проведени следните празници и развлечения с децата:

·         „Здравей, детска градина“ –Държавен куклен театър-откриване на учебната година посрещане и въвеждане на децата от яслената и първа група в ДГ,деца и родители заедно на празника.

·         „Есенен карнавал в ДГ“-III група – посрещане на есента и „Хелоин“

·          „Есенна изложба“от природни материали.

·         „Да направим зимнина“ – съвместна работа на деца и родители от III група.

·         По пътя на хляба-III група.

·         Заедно с родителите да отпразнуваме „Никулден“ и да честитим именниците.-открит момент ІІ група.

·         Спортен празник „За големи и мънички-движението е здраве!““Да се състезаваме заедно“-спортни игри в отбори с родителите-ІV група.

      .     Симулация на пожар

      .     Коледен базар-деца, родители и учители предложиха своите изделия .

·          „Учителко любима благодаря“- поздрав към всички учители в ДГ „Палечко“ по случай международния ден на учителя от децата от четвърта група.

·         „Деца танцуват на деца“-балета „Лукчо“гостуваха децата“от Центъра за работа с деца .

·         „Да посрещнем Коледари.“-коледен поздрав от децата на училище „Елин Пелин“

·         „Дядо Коледа –Добре дошъл“-Държавен куклен театър и децата празнуват Коледа.

·         Изложба от мартеници и картички.Посрещане на баба Марта.

·         Ранобудни цветя –поздрав за мама от І гр.

·         Национален празник на България изложба фотоси за освобождението и програма от ІV гр.“Урок по родолюбие“.

·         Денят на жената-изложба“ Портрет на мама“-ІІІ, ІІІ-а, ІV гр.

·         „С обич за мама“-поздравителни концерти-І, ІV, ІІІ-а гр.

·         „Пролет  здравей“-посрещане на първа пролет-концертна изява на децата от всички групи.

·         „Пролетта събуди всички“-изложба рисунки на децата по групите.

·          „Благовещение“Ден на майката-празник в ІІ гр.

·         „Обичам моето семейство“- ден на християнското семейство-ІІІгр.

·         Изложба от рисунки „Лазарчице – дружке“.

·         „Цветнице –цветна“-запознаване с традициите и обичаите.

·          Малки лазарки пеят и танцуват –лазаруване на момичетата от групата за народни танци.

·         Украсяване на яйца във всички групи и организиране на изложба.

·         Боядисване на великденски яйца –техника декупаж съвместно с всички родители в ІІІгр.-открит момент .

·         Да запазим и предадем традицията- във ІІ гр майките показват как се оцветяват яйцата.

·         Изложба-базар и състезание за най-здраво яйце“Борак“.

·         Фолклорна въртележка“-децата запознават родителите си и другите деца от ДГ с пролетните празници и обичаи.-ІІІ-а гр.

·         Традиционно почистване двора на ДГ.С помощта на  родители запълване на пясъчниците с пясък“

·         Подготовка и засяване на опитно поле.

·         „Ден на Земята“-Изложба рисунки, четене на „Приказки за екологията във всички групи“, презентации във всички групи за опазване на природата, разпространение на Апел до всички родители и в квартала за чиста околна среда.

·         Проиграване –симулация при пожар в ДГ- изложба рисунки на деца от І и ІІІ гр..

·         Мероприятия по БДП-във всички групи изложба рисунки, занимания с дидактични материали и презентация интерактивна дъска.

·         І гр.-Подвижна игра „Светофар“, „Пешеходци и автомобили“

·         ІІ гр.“Движението има свои правила“- запознаване и прилагане на основните правила за безопасно движение по пътищата.

·         ІІІ-ІІІ-а,“Какво знае и може малкия пешеходец“викторина м/у двете групи

·         ІVгр.“Внимание, улица!“-разкази за опасностите, които дебнат на улицата. Демонстрация за спазване правилата за движение.

·         Концерт –продукция на групата за народни танци.

·         Открит урок по английски на децата  от ІІ  и ІІІ-гр.

·          Връчване на дипломите по английски от д-во „Атапис“ в НЧ „Отец Паисй“.

·         Среща с учители от у-ще „Елин Пелин“ и „Димчо Дебелянов „ с родителите на децата от ІVгр.

·         Ден на българската култура и писменост-участие в общоградското шествие.

·         „Довиждане ДГ”празник на децата от ІV гр.-изпращане на децата.

·         Празник на децата- рисунка на асфалт, циркова програма, изработване на знаменца, „Писмо на едно дете“- връчване на всеки родител послание от неговото дете.

·         Програма за защита за децата от кариес. Разясняване на проблема и куклен театър „Благуните“.

·         Световен месец на книгата-участие в „Маратон на четящите хора“-получихме диплом за участие.

·         Седмица на гората –засаждане на две дръвчета.Създаване на еко-патрули.

·          

·         Децата и родителите от цялата градина участват в инициативата „Аз вярвам и помагам“ – с пластмасови капачки.

·         В детската градина всеки месец гостува куклен театър. Магията на научните опити –„Щура наука“ и „Сапунени вълшебства“. Запознаха се с цирковото изкуство.Гостува балета при центъра за работа с деца.Запознаха се с работата на библиотека”П.Славейков” и участваха в маратона на четящите хора.Гостуваха учениците от училище „Елин Пелин”, които представиха пред децата народни обичаи и традиции.

·         Засадиха две дръвчета-„Канадски бор”подарен от Горско стопанство- Варна и едно дръвче „Гинко билоба”.Участваха в пролетното почиствани и засаждането на разсада, който сами от семена бяха засадили с помоща на своите учители. Приготвяха зимнина и трушия, пътуваха по пътя на хляба-месиха, и пекоха вкусна погача. Запознаха се с пролетните обичаи и заедно със своите родители завъртяха фолклорната въртележка и се потопиха в магията на народното творчество.За всички празници детската градина издава своето вестниче „Палечко”. На деня на Земята призоваха всички родители като всеки предаде своя апел за чиста планета.Всички заедно-родители-учители и деца посрещнаха най-хубавия празник –на българската писменост и култура, като участваха в общоградското  шествие.

               За подобряване на вътрешно-методическата работа бяха проведени различни форми на квалификация (семинари, практикуми, разговор-дискусия) на различни теми.  Учителите имаха възможност  сами да подберат темите, които представляват интерес за тяхната работа и да организират провеждането им като си избират формата. Целта на провеждането на тези форми е да се повиши квалификацията на учителите.Те с интерес участваха във вътрешната и външна квалификация и после прилагаха новостите в своята практика.

Дискутирани бяха темите:

1.      „Отговорности на учителя при водене задължителната документация в детската градина“.

2.      „Мултимедията в детската градина“.

3.      „Техники за стимулиране на логическото мислене, въображение и памет.“

4.      „Използване на приказката в работата с децата при формиране на елементарни математически представи.“

5.      „Забавно учене“- използване на интерактивни методи в образователната работа с малките деца.

6.      Дигиталният свят при педагогическото взаимодействие.

Външна квалификация:

      

        1.“Превенция на проблемното поведение“-1 кв.кредит-лектор-проф.С.Въчева.

        2. „Работа в екип-ефективна комуникация в образователната система“съвместно обучение на пом.възпитател и учители-!кв. кредит- лектор Таня Стефанова АПИС

        3.Шест помощник възпитатели  участваха в квалификационен курс  и получиха сертификат.

 

І. ДЕЦА

1.Силни страни

- Преместване на децата има само при промяна    на    местоживеенето на  семейството.

- Има  приемственост   между детска градина - начално училище.

2.Затрудняващи моменти

- Неблагоприятни социални фактори-нарастваща агресивност сред децата, много   семейства   са   засегнати от финансовата криза и безработица и емигрират.

- Непълни групи от определена възраст.

-Конфликт между родителите на децата от яслена група и м.с.Т.Желязкова поради което родителите местят и отписват децата си и нови не постъпват.

ІІ. КАДРОВИ РЕСУРСИ

1.Силни страни

-Квалифициран педагогически персонал с опит и стаж.

-Създадени условия за лична изява и професионална удовлетвореност.

-Работа  в  екип  на  различни нива-педагогически и непедагогически персонал.

-Три учителки кандидатстват за придобиване на V ПКС

2.Затрудняващи моменти

-Дефицитът е голям на кадри в предучилищното образование, което до много голяма степен не води до никаква конкуренция при провеждане на конкурси за подбор на детски учители.

-Недостатъчна мотивация, за квалификация и преквалификация във ВУЗ-ове за нови специалности, езиково обучение или магистратура.

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНО - ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

1.Силни страни

-Гъвкав дневен  режим, осигуряващ равностойност   на   трите основни дейности : игра - обучение- труд.

-Създадени  са условия  за „ равен старт" на всички деца.

-Утвърждаване  на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.

2.Затрудняващи моменти

- Работа с деца невладеещи български език и деца от уязвими групи.

- Работа с деца със СОП

ІV. УЧЕБНО - ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА

1.Силни страни

-Обособени помещения за всяка група.

-Наличие на необходимите учебно - технически средства – интерактивна дъска, компютри за всяка група,2бр. проектори, интерактивни играчки, табла,

-ДГ разполага с методичен кабинет,  кабинет за деца със СОП , физкултурен салон, мини Еко център.

-ДГ има обширен , озеленен двор, спортни  площадки за всяка група, опитно поле.

-Наличие на елементи  по БДП с необходимите реквизити за обучението и възпитанието на децата.

-ДГ разполага с отделно котелно помещение.

-Кухня – майка

- Наличие на собствен сайт.

2.Затрудняващи моменти

- Необходимо е саниране   на   сградата .

- Оборудване  на  двора детските площадки с нови безопасни уреди за игра.

- Подмяна на фаянс и теракот в  умивалня  на една от групите.

- Ремонт на коридор и фоае – сваляне на ламперия.

- Подмяна на кожусите на радиаторите във физкултурния салон.

V. ФИНАНСИРАНЕ

1.Силни страни

-Делегиран  бюджет,  управляван от директора,    по    приоритетите на градината -  от държавата и от общината.

-Въведена система за СФУК.

-Наличие  на   вътрешни  правила за работна заплата.

-Увеличение на заплатите по КТД на целия персонал.

-Диференцирано заплащане на педагогическия персонал.

-СБКО

-Работно облекло

2.Затрудняващи моменти

- Недостиг на деца от дадена възраст.

- Липса на средства за заместници, при отсъствие на титулярите.

През цялата учебна година не беше назначаван заместник при отсъствие на учител,както и  при отсъствие на помощник възпитател не се ползва заместник.

-

VI. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ОТ БЮДЖЕТА НА ДГ

–Детски шкафчета- 12.000.

- Щори            253.68лв.

- Тави с капаци и чаши–  460.32 лв.

- Тапициране на столове, пейки и т.н.-  560.00лв

-Домофонна система-  559.08лв. 

 -Покривала пясъчници-1.533.00

Всичко: 15 680.98лв 

 ДРУГИ:       

 -Протокол за осветеност на работна среда, протокол за осветеност път на евакуация ;

 -Чаршафи, покривки;

 -боя, латекс;

 -канцеларски материали и консумативи;

 -тоалетни и миещи препарати;                       

 - Учебни пособия ;

 - Килими;

 - Пътеки;         

- Др. Материали за поддръжка-ел. и водопроводни;  

 - Костюми за децата/панталонки и елечета, трика;

 - Пясък;

 -Ток, вода, телефон и интернет;

 -Работно облекло

  В момента тече ремонт на ясленна група и коридори на ІІ етаж с  ново обзавеждане и оборудване на коридори и ясленна група..

 

           Практиката и потребностите на съвременните деца ни провокираха да  обследваме и подготвим с вероятно бъдещо прилагане в прекия игрово- образователен процес иновативни технологии от нов тип, а нагледно – образната памет на децата от този възрастов период изисква да се онагледява всяка дейност, да се дава възможност да  докоснат, да пипнат и обследват. Затова се заложи на изготвянето на презентации от учителите, като в ІV група някой от  децата заедно с родителите си също изготви своя презентация по предварително зададена тема. Информационните табла са винаги обновени по темите по които работят децата, родителите получават всекидневна обратна връзка с какво се  занимават децата през деня по различните направления.

           Необходимо е да се акцентува на екипната работа и взаимодействие, като учителите в групата се допълват взаимно в работа като цяло в ДГ № 6, за да може учебно – възпитателния процес да е ефективен и пълноценен.

           Приоритет на работата ни  бе  изцяло насочен към осъществяване на максимално ефективно взаимодействие – учител – дете – родител, чрез добри образователни практики, както и осигуряване на оптимални условия за игрово обучение.

Да се обърне  по-голямо внимание:

1.      Да се работи с агресивните децата и техните семействата– средства и методи.

2.      Учителите да работят за повишаване на професионалната си квалификация.

3.      Да се работи допълнително по БЕ с деца- билингви.

4.      Да  се работи с  интерактивната дъска и  мултимедия. Да се използват нови технологии в учебния процес.Дъската да се калибрира.

5.      Да се освежат площадките на групите.

6.      Да се обогатят площадките с елементи по БДП и големите групи да ги ползват по график като използват велосипеди, тротинетки, ролкови кънки.

7.      Да се обърне по-голямо внимание на  трудовата дейност с децата в опитното поле и градинките , дежурства и екопатрули.

8.      Всеки ден когато децата са на двора, да отделят 10 мин. за плевене,  разкопаване и поливане на градинките които разделят площадките.

9.      Всеки ден децата преди да се приберат от двора да си помитат и прибират пясъка в пясъчника.

10.  Групите които имат засадени растения в опитното поле и които ще работят- плевене, разкопаване, садене на разсад и грижа за растенията-да поставят табелки указващи растенията и билките в опитното поле.

11.  Да продължи съвместното партньорство и сътрудничество с родителите.

12.  Да се провеждат открити моменти пред родителите  под различни форми с цел синхронизиране изискванията между учители и родители, както и съвместни дейности с родителското общество.

      За осъществяване на пълноценен възпитателно - образователен процес през  следващата  година усилията ще бъдат насочени към реализиране на следните решения:

1.Стимулиране желанието на децата за оптимизиране двигателния режим чрез подходящи уреди.

2.Даване приоритет на индивидуалната работа с децата, предвид намаления състав на групите и наличието на сборни групи.

3.Да се изготвят анкетни карти от творческата комисия и да се попълнят от педагозите с предложения за квалификация през новата учебна година.

 

 

 

                                                                                             Директор:…………..

                                                                                                           / Р.Велева/


Меню
Начало
За нас
Контакти


Групи
Яслена група
Слънчо
Буратино

Лъвче
Ежко
Златна рибка


Полезна информация
За родители
Постижения и награди
Галерия
Политика за защита на личните данни
Контакти
ДГ № 6 „Палечко“
гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ 65 А
Тел: 052 613 130; 052 613 143
info@odz6palechko.com
2021, Всички права запазени.