АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №6 „ПАЛЕЧКО” ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА УЧЕБНАТА 2017-2018г.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА
ДГ №6 „ПАЛЕЧКО”
ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА УЧЕБНАТА 2017-2018г.

ДГ№6 „Палечко” се състои от пет групи и една яслена група. В началото на годината започнахме със 162 деца, но 16 деца напуснаха, като две деца постъпиха в ЧУ „Камчия”, едно дете в ПГ в училище и останалите напуснаха страната заедно със своите родители. В момента децата посещаващи детската градина са общо136.
При анализът на дейността се акцентира по посока на образователните цели, върху познавателните способности и социални умения, както върху практическата ориентация, саморегулация на дейността и емоционална отзивчивост на децата.
Този анализ на работата през полугодието има за цел да ни даде обективна информация за детското развитие и отговор на въпроса: Какво сме постигнали-каква е степента на развитие на децата по образователни направления, какво не ни достига и как да изградим подходяща педагогическа стратегия за правилното развитие на децата.

Резултати от диагностични процедури –входно ниво

БЕЛ –високо-20%, средно-68%, ниско-12%




Математика високо-18%, средно-64%, ниско-18%
Социален свят високо-19%, средно-68%, ниско-13%


Изкуства 21%, средно-54%, ниско-25%

Конструиране и технологии 12%, средно-65%, ниско-32%




Физическа култура 2%, средно-18%, ниско-80%





СРЕДНО РАВНИЩЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ ПАЛЕЧКО”
Високо-30%, средно-65%, ниско-5%

Самооценка на учебната дейност на I група „ Слънчо“

Учебната 2017/2018 започна с 30 деца- 15 момичета и 15 момичета родени през 2014г. 25 деца са посещавали детска ясла, а останалите 5 идват от семейна среда.
Всички деца от групата са с нормално умствено и физическо развитие. В групата има 1 дете от ромски произход, което се отглежда от приемна майка. Децата са с различно възпитание, характери, възможности, култура, поведение, интереси. В началото имаха затруднения при адаптацията към средата в дет.градина. Децата трудно се концентрираха, не можеха да задържат вниманието си продължително време. Нямаха търпение и желание за осъществяване на възпитателно-образователния процес. Ставаха, разхождаха се, пълзяха, говореха помежду си, когато се затрудняваха с поставената задача плачеха или отказваха да работят. Повечето от децата не умееха да комуникират с възрастни и връстници, не проявяваха интерес към художествената литература за деца, не проявяваха интерес към нови знания и информация.
Всичко това води до затруднения при осъществяване на възпитателно-образователния процес. Необходима бе индивидуална работа с децата- един дълъг процес на преодоляване и запълване на дефицитите в учебната и поведенческа дейност. В този процес е важно педагогът да предразположи децата, да спечели тяхното доверие,да ги накара да повярват в себе си, да ги стимулира да преодоляват трудностите и да проявяват своите заложби и възможности.
През първото полугодие се работеше за постигане и покриване изискванията на държавните-образователни стандарти. Чрез образователното съдържание децата се подготвят за успешна адаптивна и социално ориентирана езикова комуникация. Овладяването на езиковата култура се свързва целенасочено с ориентацията на децата в социалната и природна среда. Запознаването с литературата въведе децата във вълшебния свят на художественото слово, спомогна за развитието на образното мислене и въображение, както и за създаването на траен интерес към литературата и четенето.
По направление Български език и литература децата от групата овладяват книжовните норми на българския език и придобиват умения за успешно участие в речево общуване, реализирано чрез различни комуникативни форми. Те успешно вече назовават собствените си имена и на членове на семейството. Разбират и употребяват стандартни думи и изрази(поздрави,извинения, благодарности). Използват кратки прости изречения. Децата възпроизвеждат цялостно или част от кратки стихчета и римушки.Употребяват словестни етикетни изрази за вежливост. Разширява и се провокира детския опит и любопитство.
Математическата подготовка в групата бе насочена към формиране на математически представи, свързани с психическите особености на децата и развиващото влияние на математическите дейности.
Акцентът бе поставен върху развиващото обучение:задачите за възпитанието и социализацията на децата да се реализират на базата на конкретен образователен материал ,който е основа за формиране на умствената дейност.Основната цел на математическата подготовка въведе децата в математическите отношения чрез нагледно-практическия опит, като на тази основа се научиха да определят мястото на обект спрямо собственото си положение, броят до 3,сравняват две предметни групи (до 3 предмета)и ги назовават : толкова колкото .Обследват височина на предметите. Има представа за геометричните фигури - кръг, триъгълни и квадрат. Разпознават ден и нощ.
Близката за детето среда е естествена основа за схващане на най-значимите норми на поведение,дейност и живот в света. Педагогическото взаимодействие е насочено към социализиращите процеси.
По направление Околен свят децата преодоляха бързо първоначалната плахост. Въпреки че не осъзнават собствените си права и задължения, доста от децата се опитват да проявяват отношение към бъдещата си роля на ученик. Подбират подходящи думи и изрази за участие в разговор и споделят лични преживявания. Опитваме се да запалим искрицата любов към изкуството. Ежемесечно в градината гостуват театрални трупи, чиито постановки са тематично свързани с Коледа и др. празници. Посрещнаха Дядо Коледа и получиха своите подаръци.Децата се запознаха и с балетното изкуство. Гостуваха деца от ОДК със спектакъла „Лукчо“.

Децата се запознаха и с правилата за безопасно пътуване в автомобил. В игрова и ролева позиция получиха знания за важни пътни знаци и норми на безопасно поведение от представители на асоциацията на хора пострадали при ПТП. Назовават метеорологичното време като: слънчево, дъждовно, снежно и подбират подходящото облекло.В игрова обстановка се научиха да разпознават и назовават професии свързани с грижите в дет.градина, дом. животни, диви животни, плодове и зеленчуци. Назовават празници и с желание се включват в тях. Деца и родители активно участваха в коледния базар.
Едно от най-любимите занимания на децата е изобразителното изкуство. Дейностите по това направление целят осигуряване на щастливо детство на всяко дете и изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. Те опитаха различни техники за работа и изобразителни материали. Но все пак срещат трудност при рисуване на хоризонтални, вертикални и наклонени линии. Изобразителната дейност и графичните умения са необходими за подготовката при писане. Всичко това осигурява възможности и за по-нататъшно развитие на децата за усвояване на начални знания, умения и отношения, свързани с изобразителната дейност, детското творчество и предпоставки за естетическата култура .
Образователното направление Конструиране и технологии помогна децата да се ориентира достъпно в технологичната среда. То отговаря на нуждите на всяко дете да работи и да постига успех в предметно-практическата си дейност чрез познати и нови предизвикателства, да има достъп и да избира материал и технологии за работа. Образователното съдържание е ориентирано и спомогна за развитието на конструирането и моделирането. Придобитата сръчност при всяко дете в различна степен води до обработка и съединяване на материали, както и грижа за себе си, вещите си, опазване на занималнята (стаята).
Насочването на децата към музикалните дейности в преднамерен и непреднамерен план е продължителен процес. По своята същност музиката е уникално явление, уникална художествено-творческа система. В резултат на приложената програма децата усвояват първоначални умения за слушане, изявяват изпълнителските си възможности. Трудно им се отдава пеенето в хор.
Физическата култура извежда на преден план опазването на здравето на детето чрез задоволяване на естествените потребности от двигателна активност. Целта на физическата култура е да осигури развитието на здрави, жизнено способни, интелигентни деца. Посредством двигателната активност целенасочено се усъвършенства моториката, като се прилагат разнообразни двигателни игри и упражнения. Децата обичат движението, но изпълнението на детайлите на упражненията, спазването на правилата, проявата на сътрудничеството и колективен дух ги затрудняват.
За преодоляване на дефицитите, както и затрудненията в дейностите, по които децата се обучават се използва игровото взаимодействие при овладяване на различните знания. Свободният дух на интерпретацията, отворената инициатива към игрови „послания“, игровата среда подготвят и реализират увереността на детето, че владее най-разнообразни начини да се свързва с другите чрез измислени знаци на играенето и ученето в играта и чрез нея, което бори стреса и страха, че ще сгреши. Детето преживява щастието да живее чрез откритите и многобройни светове от най-елементарните неща от него до Космоса, звездите и богатствата в земните недра.
В подготовката на децата за бъдещата им роля на ученик- (формирането на конкретен ред на работа, умения за самостоятелност, спазването на правила за работа и указания на учителя) се използват различни методи и подходи, като- индивидуалната работа с децата и техните родители, определяне на интересите, развиване на заложбите на децата чрез предизвикване на интерес, любознателност и творчество. Използва се много старо, но забравено правило: „Детето възприема с очите, научава с ръцете и запомня със сърцето“, т.е. трябва да се използва наблюдението и посещение на реални обекти, за да могат децата да се запознаят, впечатлят и да се предизвика тяхното любопитство. Пред децата и с тяхно участие се показват опити, свързани с темите за вода, въздух и т.н. Това прави обучителните ситуации по-интересни и любопитни.
Децата трудно комуникират и общуват с възрастни и връстници. Не съумяват да трансформират пренос на знания в нестандартна ситуация, не умеят да си сътрудничат и работят в екип. За преодоляване на тези затруднения при децата е важна психологическата работа и добрата комуникация учител-дете, която се осъществява на тази основа и води до това детето да се довери на учителя и тогава да направи всичко, което той изисква от него.
Педагогът стимулира детето със своя пример. То е оценявано, стимулирано, насърчавано чрез награди, печати, символи. Задаването на домашни поръчки и задачи спомагат децата да затвърдят знанията, да се научат да изпълняват поставена задача, да почувстват ролята на ученик, а родителят да бъде съпричастен с него. Всяко дете е ценно само по себе си и то трябва да усети, че е обичано и уважавано. Това се постига като всички от групата се опитват да бъдат съпричастни, както към празниците, така и към трудните моменти. Всички рисуват, оформя се албум, подаряват се подаръци, изказват се пожелания и поздрави.
В работата си с децата положихме много усилия, преминахме през много трудности, затова я оценявам като много добра.
Въпреки задълбочената работа, все още е необходимо да се формира чувство на доверие и умение за партниране, както да се възпитава уважение и зачитане на авторитети. Да се спазват общоприети правила и норми за общуване. Всяко дете да защитава правата си без да наврежда на другите, но и да приема чуждото различно мнение.

Самооценка на учебната дейност на втора група “Буратино”



Учебната 2017/2018г. Започна с 30 деца – 14 момчета и 16 момичета. 28 от децата са родени през 2013г. и две през 2014г. Всички деца са нормално умствени и физически развити, с излючение на Цветелина, която има умствени затруднения. Децата са с различно възпитание, характери, възможности, култура, поведение и интереси. Въпреки това, че вече втора година идват в градината в началото на учебната година все още имаше деца, които имаха затруднения с адаптацията към детската градина и със сутрешното разделяне с родителите си. Има деца, които все още не проявяват интерес към учебната дейност, трудно се концентрират и нямат желание да участват в учебния процес. През изминалата учебна година някои деца при затруднение на поставена задача се отказваха или започваха плачат, сега всички се справят колкото могат. Деца вече стоят на столчетата си по време на занятие или хранене, не стават да се разхождат, както преди.
В началото на годината бяха проведени диагностичните процедури с 29 деца в периода септември- октомври 2017г. Използвана бе дидактичната система „Приказни пътечки” на издателство „Булвест 2000”. Критериите и показателите бяха съобразени с ДОИ за съответната възраст. Диагностичните изследвания имаха за цел да ни дадат ясна и точна представа за равнището на детските компетенции, за мястото на всяко дете в групата относно ДОИ по различните образователни направления. Анализът от резултатите на диагностичните задачи ни е от полза за бъдещата ни работа с децата.
Диагностичните процедури по образователно направление БЕЛ бяха насочени към измерване на равнището постиженията на децата по отношение на езиковото и речевото им развитие и на уменията им за общуване с художествена литература за деца. Това ни даде възможност да проследим напредъка на всяко дете в усвояването на езика и функционирането на детската реч в сравнение с изходното ниво на предходната година и ни предостави възможност да планираме насоките за работа в перспектива – за набелязването на конкретни посоки за индивидуална работа с всяко дете, така и за определяне на темповете и качеството на овладяване на образователното съдържание.По – голямата част от децата не се затрудняват да следват последователността на действията на картина, като се опират върху натрупания личен опит, смислено и граматически правилно изразяват мислите си, като използват прости разширени изречения. Има деца, които все още не умеят да разказват свързано, а казват само отделни фрази и изречения, опитват се да преразказват познати приказки, но с много неточности и пропуски, с излючение на Виктория, която умее да разказва познати приказки вярно и точно. Има деца които допускат някои неточности при изговаряне на думи със струпани съгласни. Все още има деца, които общуват трудно поради неразвит говорен апарат или защото не владеят добре български език, детеца билингви.
По направление “ Матeматика” :
- Количествени отношения - групират обекти по зададен признак, сравняват две множества чрез релацията „по- малко”, “равно”, “ повече”. Броят в групи до 5, посочват пореден предмет, установяват съответствие между две групи чрез релацията „толкова, колкото”, установяват съответствие между дадено количество от обекти /до 5/ и знаково представяне на това количество чрез точки;
- Измерване – сравняват обекти по височина, дължина като използват “дълъг”, “къс”, “ по - къс”, “ по – дълъг ”;
- Пространствени отношения - разполагат или назовават позицията на обекта спрямо себе си и използват “ близо” и “ далече”; посочват и назовават основни посоки и отношения , определят отдалеченост на обекта спрямо детето;
- Времеви отношения - разпознават частите на денонощието сутрин, обед и вечер, нощ. Разпознават и назовават годишните сезони, ориентират се в последователността на събитие във времето;
- Геометрични фигури – разпознават кръг, квадрат и триъгълник; дават примери за познати предмети, които формата на кръг, квадрат, триъгълник.

Околен свят - Децата проявяват умения за взаимодействие с връстници по време на игра. Спазват правила за безопасно поведение по време на игра, изразяват отношение към различни форми на социално поведение. Ориентира се в предметна среда – показатели- описване, сравняване и класифициране на предмети според функциите, предназначението и мястото, на което се продават. Запознати са с правилата за безопасност на улицата - разпознават елементите на пътната среда, ориентиране в правила за безопасност на движение и игра на улицата. Запознахме се по обстойно с фолклорните ни празници и традиции . Разпознават диви и домашни животни, познават основните им жизнени потребности. Осъзнават необходимостта от грижи за растенията и животните. Умеят да различават плодове и зеленчуци и колко за полезни за човешкото здраве. Познават типични признаци на времето като дъжд, сняг… Разпознават Луната, Слънцето и звездите.
Изобразителни дейности - Познават и назовават видове изобразителни материали. Най – добре и най – често работят с графичните материали - моливи и флумастери. Апликират като комбинират различни елементи получени чрез откъсване или изрязване. Повечето деца вече съчетават и използват подходящи цветове за украса на творбите им. Вече имат композиционни умения за подреждане и изобразяване в пространството. Изобразяват обекти чрез крива затворена линия и кръгла форма.
Конструктивна и битово-техническа дейност - децата различават от какви материали са изработени изделията, разбират и следват инструкции за изработване на даден модел; умеят да изрязват по очертана линия, прегъват, биговат и лепят. Умеят да свързват чрез нанизване и промушване. Започнаха да почистват сами работните си места след работа; все още имат нужда от наставления за подреждане на играчките и занималнята. Повечето деца се събличат и обличат самостоятелно. Справят се добре със сервирането и отсервирането.

Физическа култура – Изпълняват двигателни действия в подвижните игри с организиращ характер, за развитие на моториката и двигателните способности, музикално- двигателни, спортно- подготвителни, щафетни и други; Играят с другите деца, като се грижат за своята безопасност и за безопасността на другите деца; Разбират двигателни задачи и правила, стремят се към постижения и себедоказване.
Музика – Научиха нови песни свързани със сезоните и празниците; Възпроизвеждат мелодия според индивидуалните си възможности. Запознаха се с някои музикални инструменти; участваха в тържества изнесени пред деца и родители.

Самооценка на учебната дейност на
III a гр. първо полугодие


Учебната 2017/2018 г.започнахме с 22 деца - 12 момичета и 10 момчета, родени през 2012г.През това учебно полугодие 5 от децата по различно време напуснаха нашата детска градина по различни причини. Постъпиха обаче 4 деца, които не са посещавали никога ясла и детска градина и не знаят български език .
В групата има дете с проблеми при изговаряне на думите, както и дете с тикове, придобити от дома. Те трудно се концентрират и не проявяват интерес към учебния процес. Много е трудна и работата ни и с децата невладеещи български език, особено по Български език и литература. Те се стараят и се справят много добре по изобразителни дейности и конструктивно-техническа дейност, но занятията по звукова култура и свързана реч са много трудни за тях.
През първото полугодие положихме много усилия да постигнем задържане на вниманието и концентрацията в учебния процес. Необходима бе индивидуална работа с децата – един дълъг процес на преодоляване и запълване дефицитите в учебната и поведенческа дейност.
Повечето от децата, особено момчетата са много буйни, невъздържани и трудно контролируеми. Има и такива, които са склонни на грубости и агресия спрямо другарчетата си. Тези деца много трудно се подчиняват на дадени общи правила и изисквания в групата.
По направление Български език и литература децата от групата овладяват книжовни форми на българския език и придобиват умения за успешно участие в речевото общуване, реализирано чрез различни комуникативни форми.
Много от децата в групата вече знаят повечето букви от азбуката, правят фонемен анализ на кратки думички и използват в речта си сложни съставни и сложни съчинени изречения. Тези постижения са все още немислими за новопостъпилите деца, невладеещи български език, но с тях работим индивидуално и се надяваме, че в IV група те ще напреднат още повече.
Тази година около 50-60% от децата с голям успех започнаха да запаметяват наизуст по-голям текст( стихотворения и песнички), както и да преразказват познат текст от приказка или разказ. Това докосване до детската литература кара децата от групата да откриват всеки ден нови и непознати за тях светове, да развива тяхното въображение, памет и умение за речево общуване. От литературата те разбират как да общуват, как да си сътрудничат и кои са правилните етикетни изрази.
По направление математика акцентът бе поставен върху стимулиране на познавателната дейност и усъвършенстване на математическите представи на децата. Децата с успех научиха как да определят мястото на даден обект в редица, броят от 0 до 10 в прав и обратен ред, сравняват обектите в множества, като използват релациите „по-голямо“, „по-малко“ и „равно“.
Всички деца познават и назовават геометричните фигури – кръг, триъгълник, квадрат и правоъгълник, като определят и посочват техните страни и върхове.
По направление Околен свят децата с желание научиха различни промени в природата. Те без грешка назовават и разпознават различните годишни сезони, както и основните и най-значими национални празници в България.
Децата се запознаха и с някои правила по безопасност по пътищата, както и с някои основни бедствия и неблагоприятни природни условия.
По направление изобразително изкуство и конструктивно-техническа дейност децата се сблъскаха с различни методи и техники за използване на различни видове изобразителни материали. Предизвикателство в това отношение беше това, че всяко дете има достъп до това само да избира материали и технологии за работа по дадена тема. Придобитата сръчност при всяко дете в различна степен води до обработка и съединяване на материали, както и грижа за себе си, вещите си и опазването на всичко в занималнята.

По музика децата се научават да слушат дадено произведение и после да изявяват изпълнителските си възможности.
Децата в групата обичат музиката, обичат да пеят и да танцуват.
Най-приятна и обичана е физическата дейност. Посредством двигателната дейност целенасочено се усъвършенства моториката, като се прилагат разнообразни двигателни игри и упражнения. Децата обичат движението, но изпълнението на детайлите на упражненията, спазването на правилата, проявата на сътрудничество и колективен дух ги затрудняват.
През второто полугодие най-голяма работа ни чака по Български език и литература, както и при установяване на някои правила в групата, свързани с нормите на поведение и общуване между децата, както и различни поведенчески прояви на някои деца.
Ще се опитаме родителите да участват по-активно в живота на децата си, като правим повече родителски срещи и включваме родителската общност във всеки делник, празник и възникнал проблем в групата.


Анализ на дейността за първо полугодие на учебната
2017-2018г. -

III-та подготвителна група „Ежко”

Учебната 2017-2018 г. започна с 20 деца. До месец февруари 3 деца напуснаха(поради преместване в чужбина) – Илияна Илиева, Давид Ивелинов и Ивайло Димитров, и впоследствие са приети Алис Пламенова, Марин Василев и Никола Тотев. Към момента групата се състои от 14 момичета и 6 момчета. Четири от децата са от по-малка възрастова група – Кристина Георгиева, Мерлин Хюсеинова, Марин Василев и Никола Тотев. В групата има деца с обучителни затруднения. Новопостъпилите деца се адаптират по- бавно към правилата в групата.
В дейности извън ДОИ участват :
- Английски език – 4 деца – Стефания, Християна, Христо и Мерлин;
- Народни танци – 3 деца – Габриела, Християна и Стефания.
Образователният процес в групата се осъществява под формата на педагогически ситуации, фиксирано в седмично разпределение . Темите по различните образователни направления са систематизирани в годишно разпределение, одобрено в началото на учебната година. Децата от група „Ежко” работят с учебните помагала „Аз съм в детската градина” на издателство „Изкуства” . Стремим се децата да усвояват знанията в система. Образователният процес реализираме с методи, отговарящи на възрастовите особености на децата и съобразени с мисленето им – интерактивни форми, проблемни ситуации, игрови модели. Чрез педагогическите ситуации – регламентирани и нерегламентирани , интегрираме етапите на обучението – възприемане на нови знания, затвърдяване , обобщаване и систематизиране на знанията и формиране на умения. Залагаме на по-задълбочена индивидуална работа с отделни деца, съобразно техните потребности и дефицити.
В групата има изграден добър микроклимат. Децата проявяват толерантност и разбиране помежду си. Имат добри взаимоотношения. Има моментни прояви на агресия, но в такива случаи реагираме и се стремим да им окажем помощ за коригиране на поведението.
Като изходим от факта, че социализирането на детето и изграждането на умения за живот в общност с други хора е един от ключовите аспекти за неговото личностно, социално и емоционално развитие, заложихме на следните дейности:
- повишаване познавателната активност на децата при педагогическото взаимодействие;
- създаване на условия за самоизява;
- осъществяване на допълнителна работа;
- повишаване на социалните умения чрез подпомагане физическото, социалното и личностното им развитие.
По направление Български език и литература водеща задача за нас е да се упражнява езика, говора от всички деца във всички възможни ситуации. Все повече деца използват сложни изречения . Основна част от децата съставят повествователен текст по различни опори, с интерес и лекота усвояват и заучават стихотворения. При преразказване изпитват затруднения. Все повече деца се справят добре с графичните упражнения. По всякакъв начин се стремим да провокираме детското любопитство.
Математическата подготовка в групата е насочена към формиране на математически представи. Ситуациите по образователно направление Математика са любими на децата. Основна част от тях с голямо желание участват в заниманията като определят мястото на обект в редица; броят в прав ред до 7 (в обратен ред някои се затрудняват) ; измерват и сравняват обекти по дължина и височина ( някои се затрудняват) ; с лекота определят геометричните фигури кръг, триъгълник и квадрат. Децата в групата изпълняват поставените задачи с различно темпо, но като цяло довършват започнатото докрай и показват усвоени знания по темата.
По образователно направление Околен свят приоритет са социалните умения. Децата придобиват социален опит в педагогическите ситуации и в самостоятелната игрова дейност. Опитваме се да запалим искрицата любов към изкуството. Активно участваха в подготовката за Коледния базар. Гледаха театър тематично свързан с Коледа. Посрещнаха Дядо Коледа и получиха своите подаръци.
Децата се запознаха с правилата за безопасно движение по пътищата. Имат представа за различните видове превозни средства – сухопътни, водни , въздушни. Познават правилата за здравословно хранене. Осъзнават необходимостта от опазване на природата.

Едно от най-любимите занимания на децата е изобразителното изкуство. Изпитват радост и удовлетворение от изобразителното творчество. Имат познания за различните видове изобразителна дейност – рисуване, моделиране , апликиране. Изобразяват предмети по наше указание, по собствена инициатива или създават колективни композиции. Основна част умеят да планират последователността на действията си за да се получи избрания образ. Една от основните ни цели е развиване и обогатяване на детското творческо въображение.

По Конструиране и технологии децата работят с желание. Опитват се да спазват технологичните операции, но не винаги успяват самостоятелно да довършат модела по образец. Имат представа за възможностите на устройствата за комуникация и информация.
Физическата култура извежда на преден план здравето на детето. Дейностите са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. Децата имат положително отношение към двигателната активност, подвижните игри са им любими. Ще поработим още върху изпълнението на детайлите на упражненията , спазването на правилата и проявата на сътрудничество и колективен дух.
Насоки за работа през второто полугодие :
• да продължим действията в рамките на системата, насочени към развиване на ключови компетентности и постигане на определено качество на резултатите от обучението в съответствие с потребностите на детето.
• подобряване на детските умения да наблюдават, сравняват и обобщават;
• развиване на умения за работа в екип;
• развиване на умения за самоконтрол .
Анализ на дейността –първо полугодие в IV група

Учебната 2017/2018г. започна с 27 деца, седем от които от ромски произход. В последствие едно от тях напусна градината поради преместване в друга държава.
Всички деца са с различно възпитание, характери, възможности, култура и интереси. Все още имаме деца, които трудно се концентрират върху учебното съдържание.Те не проявяват интерес към нови знания и информация. Всичко това води до изоставането им при осъществяване на образователно – възпитателния процес. Въпреки индивидуалната ни работа с тези деца, резултатите са минимални.
През първото полугодие работихме за постигане и покриване изисванията на държавните образователни направления. Водеща задача по направление “ Български език и литература” е и ще бъде лингвистично развитие до степен на индивидулна готовност за общуване е успешно обучение в училище.
Запознаването с литературата въведе децата във вълшебния свят на художественото слово, активизира мисловната им дейност, направи речта им по - богата и съдържателна. Децата имат начална ориентация за звук, сричка, дума. Определят броя на думите в изречението. Разширяват прости изречения. Чрез изучаването на азбуката, те получават подготовка за начално четене и писане. Най - голямо затруднение срещат при съставяне на повествователен текст по картина или серия от картини. При математическата подготовка акцентът падна върху разширяване възможностите на децата да разкриват причинни връзки, да схващат съществените свойства и белези на предметите. Децата се научиха да образуват множество по определен признак и да сравняват обектите в тях. Запознаха се с редицата на естествените числа, с действия събиране и изваждане. Броят до 10 в прав и обратен ред. Недостатъчно са развити практическите им умения да измерват и сравняват обекти по дължина, ширина, височина. Формирани са елементарни пространствени представи за местоположение, посока, направление. Сравняват геометрични фигури по отношение на страни, ъгли и върхове, като определят техния брой. Познават годишните сезони. Изготвихме тетрадки по математика в които учителят поставя задача, а децата я изпълняват.
Приоритет по направление “Околен свят” са социалните умения, които се трансформират под влияние на когнитивните умение при опознаване на света.
Децата изградиха представа за промените в поведението на някои животни през различните сезони. Интересни презентации на тема “ Диви животни” подготвиха Мария, Стилиян, Мартина, Гергана и Пламен заедно със своите родители. Запознахме децата с природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда. Показват в природен календар метеорологичното време и сравняват промени в сезона.
Децата се запознаха с безопасността на движение по пътищата, получиха знания за важни пътни знаци и норми за безопасно движение.
Работихме усилено върху патриотичното възпитание на децата. Запознахме ги с националния химн, с различни национални празници, обичаи и традиции. Във връзка с деня на християнското семейство децата подготвиха тържество пред родителите.
По направление “Конструиране и технологии” децата получават манипулативни и практически умения, както и важни познавателни умения в подготовката на детето за училище.
Децата имат представа за предназначението на някои домакински електроуреди и правилата за безопасна употреба. Запознаха се с възможностите на отделни устройства за комуникация и информация. Използването, обработката и свързването на различни материали и инструменти, помогнах на децата да развият своята сръчност.

Изобразителната дейност обогати естетическите чувства и преживявания на децата. Все още нямат умения да планират изобразителната си дейност. Започват работа без ясна представа какво ще рисуват. Рядко проявяват творческо въображение и изобретателност. Изпитват затруднение при изобразяване на човешка фигура и предаването на различни движения. През първото полугодие се стремихме да оптимизираме физическото възпитание в цялостния дневен режим, като повишим неговата ефективност във всички форми на работа
/занятие, утринна гимнастик, подвижни игри и спортни игри/.
Наблегнахме върху преодоляването на по - сложни препятствия, по - прецизно изпълнение на физическите упражнения. По време на подвижни и спортно – подготвителни игри акцентът падна върху спазване на правилата, проявата на сътрудничество, оценката и самооценката.

Музиката присъства в целия режим на нашата група. Тя помага на децата да повишат своята умствена, емоционална и физическа активност. Непрекъснато учим песни свързани с конкретен повод и ги изпълняваме пред други групи и гости на тържества. Подбрахме и научихме подходящи танци за нашите изяви. Запознахме децата с фолклорните празници коледуване и сурвакане. Обогатихме речниковия им фонд с музикални термини – солист, оркестър, дует, хор, диригент.


Насоки за работи:
- развиване на познавателните интереси на децата, потребността им от интелектуална активност и овладяване на нови умения, навици и знания;
- стимулиране на социалната мотивация на децата за предстоящата им роля на ученици;
- поощряване активността и самостоятелността на децата;
- развиване на уменията да следват инструкции;
- развитие на самооценката.


Средните постижения на на децата от ДЗ е 65%. Това дава основание да се счита, че съществува много добра основа за овладяване на образователното съдържание според ДОС, както и определя основните насоки за бъдещата работа.
СРЕДНО РАВНИЩЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ ПАЛЕЧКО”
Високо-30%, средно-65%, ниско-5%
Основни насоки:
-Създаване на условия за разгръщане и изява на индивидуалния потенциал на всяко дете.
-Разгръщане на обучение с ясно изразен практически, приложен, продуктивен и пресъждаващ характер с приоритет на формиране на когнитивни и речеви умения.
-Прилагане на педагогически технологии с ясно изразена интерактивна и иновативна насоченост, ориентирани по посока на самоотвърждаването на личността на детето и развиване на креативността му.
Използвани материали:
1.Сравнителен аналез от диагностични процедури изготвен от гл. учител;
2.Анализ на дейността през първо полугодие изготвен от учителите по групи.




Родителите които искат да получат консултация или информация за развитието на детето си могат да получат индивидуално от учителите по групи в приемните им часове.
 





Меню
Начало
За нас
Контакти


Групи
Яслена група
Слънчо
Буратино

Лъвче
Ежко
Златна рибка


Полезна информация
За родители
Постижения и награди
Галерия
Политика за защита на личните данни
Контакти
ДГ № 6 „Палечко“
гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ 65 А
Тел: 052 613 130; 052 613 143
info@odz6palechko.com
2021, Всички права запазени.