За родители

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
 


П Р А В И Л Н И К
ЗА УСТРОЙСТВОТО  И  ДЕЙНОСТТА   НА ОБЕДИНЕНО  ДЕТСКО  ЗАВЕДЕНИЕ № 6 „ПАЛЕЧКО”

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в ОДЗ № 6 „Палечко”, условията за приемане на децата, спецификата в устройството на детското заведение и е съобразен с  изискванията и конкретните условия на работа в ОДЗ № 6 „Палечко”.
Чл. 2  С този правилник се уреждат онези положения от устройството, функциите и дейността на детската градина и взаимоотношенията с родителите, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на нормативни актове от по-висок ранг и/или имат нужда от особена гледна точка на спецификата на детската градина.
Чл. 3 Разпоредбите в правилника  представляват  правила за поведение, които са задължителни, както за служителите и работниците в ОДЗ № 6 „Палечко”, така и за родителите, записали децата си в ОДЗ № 6 „Палечко” и за всички, посещаващи детската градина.
Чл. 4 /1/  ОДЗ № 6 „Палечко” е общинска детска градина, финансира се от общинския бюджет и ползва имоти, които са частна собственост.
/2/ Детската градина е за деца от 2 години до 7 години и постъпването им в първи  клас.
/3/ Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.
/4/ Броят на децата в групите се определя от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г.
Чл. 5  /1/ ОДЗ № 6 „Палечко” е целодневно ДЗ с  6 възрастови  групи / 5 градински и 1 яслена. Детското заведение  има  наименование  Обединено детско заведение № 6 „Палечко” със седалище - гр.Варна, официален адрес - ул.”Т. Влайков” № 65-А, кръгъл печат и  шифър по БУЛСТАТ: 000086259. Детската градина се помещава в една основна сграда. Детската градина се ръководи от директор и  учителско - медицински  съвет.
/2/ Децата са разпределени в групи по възрастов признак, като подлежащите на задължителна предучилищна подготовка две години преди първи клас, посещават Подготвителна групи, съответно за  5 и 6 годишни деца. 
/3/ Детската градина гарантира правата, свободата, сигурността и достойнството на всяко дете, създава основа за равни възможности за физическо и интелектуално развитие и възпитаване в дух на толерантност и разбирателство.
Чл. 6 В ОДЗ № 6 „Палечко” са осигурени необходимите условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на детето, гарантират се неговите  права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитанието в дух на мир и толерантност, приобщаване към българските традиции и културни ценности.
Чл. 7 Детското заведение създава  условия за образование и възпитание на децата съобразно държавните образователни изисквания и за развитие на техните интереси и способности .
Чл. 8 Образованието в детското заведение е светско.


ГЛАВА   ІІ
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ


Чл. 9 ОДЗ № 6 „Палечко” е подготвителна институция в системата на Народната просвета.
/1/ Възпитанието и обучението на децата  се организира в съответствие с държавното образователно изискване  за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.
/2/ Педагогическото взаимодействие в детската градина се осъществява като непрекъснат процес през цялата година, с акцент върху образователно-възпитателния процес през учебната година -  15.09. – 31.05.
/3/ Детската градина  осигурява възпитание, обучение и отглеждане на децата в духа на хуманните, демократични тенденции в предучилищната педагогика.
/4/ Опазването на здравето и живота на децата е първостепенно задължение на детските учители   по всяко време от пребиваването им в детското заведение Учители и помощник-възпитатели съвместно отговарят за безопасността на децата в детската градина.
/5/ В ОДЗ № 6 „Палечко” не се допуска прояви или действия, които унижават достойнството или накърняват правата на децата, включително физически наказания.
/6/ Подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас  е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детската градина.
/7/ Възпитателно-образователната работа в детското заведение се извършва от учителите в групите по програми, утвърдени от МОМН с решение на Педагогическия съвет.  Учителите прилагат насоките и указанията за възпитателно - образователна работа, дадени от МОМН
/8/ В своята образователно-възпитателна работа учителите имат право на лична. интерпретация и свободен избор по отношение на организацията на педагогическото взаимодействие и приложение на образователното съдържание според ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка, програмното съдържание и методическите насоки за учебната година, образователните приоритети на детското заведение, съобразно възрастовите и индивидуални възможности на децата, възможностите на МТБ и наличните дидактични средства.
/9/ Учителите  работят по  одобрен от Педагогическия съвет дневен режим с децата, който е съобразен с Програмата за възпитателно-образователна работа, потребностите, нервно-психическото развитие на децата и седмичното разпределение на дейностите. Те съблюдават по време на престоя на децата в детската градина да не им се поставят  непосилни задачи; да не се оказва насилие от когото и да било върху тях; да се зачита индивидуалността им и личното предпочитание там, където имат право на избор; с децата да се разговаря на правилен български език.
/10/ Възпитателно-образователната  работа се планира от учителите месечно и седмично и се отразява в материалната книга, която се прошнурова, номерира и подпечатва. В нея ежедневно учителите от първа смяна отбелязват темата на взетия учебен материал по съответното образователно направление и полагат подписа си под нея.

 
ГЛАВА ІІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕСРАЗДЕЛ  І.  
ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА.  ТАКСИ. РАБОТНО ВРЕМЕ.


Чл. 10 Условията и редът за приемане  се определят от  Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Варненска община , като всички деца, кандидатстващи за приемане в общински ОДЗ и ЦДГ на територията на Варненска община се регистрират в Информационната система за обслужване на детските градини /ИСОДГ/.
/1/ Регистрирането и кандидатстването могат да се извършват на място в ОДЗ № 6 „Палечко”, чрез електронна система. Профила на детето се създава под управлението на директора, като кандидатстващите задължително  попълват от 01.04. до 10.05. на текущата година писмено заявление с всички данни, необходими за регистрацията и подбора на детски заведения в ИСОДГ – Община Варна.  Родителите носят отговорност за коректността на подадената информация.
/2/ В процеса на кандидатстване е възможно допълване на профила на всяко дете, добавяне и преподреждане на желанията на родителите /настойниците/ за определени  ОДЗ и ЦДГ,  като отново се изисква  допълнително заявление до директора на ОДЗ или ЦДГ.
/3/ Класирането се извършва по график, който се определя от Дирекция „Образование". Същият се публикува на сайта на ИСОДГ - Варна и се обявява на видно място в детските заведения от директора на ОДЗ или ЦДГ на 31.05.
4/ Информация за всяко класиране се изпраща в електронна поща до родителите /настойниците/, направили регистрация по Интернет,  публикува се в ИСОДГ и се изнася в списъци пред ОДЗ и ЦДГ.
/5/ Отговорност на родителите /настойниците/ е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.
Чл. 11 /1/ Родителите /настойниците/ или упълномощени от тях лица могат да запишат всяко класирано дете на място в ОДЗ № 6 „Палечко”в рамките на установения срок за записване. При записване родителят /настойникът/ представя следните задължителни документи:
-    Попълнено заявление по образец /предоставя се от директора на ОДЗ или ЦДГ/ . В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ и телефон за връзка. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите /настойниците/, като ксерокопията остават в детското заведение.
Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.
-     Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя  За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
Директорът на ОДЗ № 6 „Палечко”, или упълномощено със Заповед от него лице, извършва проверка на задължителните документи и на документите, удостоверяващи наличие на предимства, посочени в Раздел III, т. 3.1. от настоящите Правила и ако те отговарят на декларираните условия, записва детето. Всяко записано дете се отразява от директора на  ОДЗ или ЦДГ, или упълномощеното от него лице в ИСОДЗ до изтичане срока на записване за съответното класиране.
Ако се установи, че родителят /настойникът/ е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за, които не представи съответния документ, получава отказ за записване и може да кандидатства отново по общия ред.
Предимства:
• Детето има заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г. с ТЕЛК при над 50%.
• В семейството има други деца с тежки заболявания, с над 70% ТЕЛК/НЕЛК които не са настанени в други социални институции
• Един от родителите на детето е с увреждане над 70 %  /с решение на ТЕЛК/
• Трето и следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци, /актове за раждане/
• Детето е сирак или полусирак /удостоверява се с акт за смърт/
• Детето е с неизвестен родител /удостоверява се с акт за раждане/
• Друго дете от семейството посещава същото детско заведение
• Родителите на детето са студенти и двамата се обучават в редовна форма във ВУЗ на територията на община Варна /представят се удостоверения за всяка учебна година/
• Детето е настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл.26 от Закона за закрила на детето.
/2/ При постъпване на детето в ОДЗ № 6 „Палечко”, родителят /настойникът/ трябва да представи медицинските документи, посочени в чл. 4, ал.2 от Наредба № 3/5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и други допълнителни документи, определени от директора.
Чл. 12 /1/ При приемане  родителите се запознават с  Правилника за организацията на ОДЗ № 6“Палечко”
/2/ родителите на приетите деца, които ще ползват преференции при плащане на таксата, попълват декларация  и предоставят необходимата  документация;
/3/ при деца със специални образователни потребности, алергии, хронични и наследствени заболявания представят консултация със съответния специалист за адекватна реакция на медицинската сестра при нужда.
/4/ Предоставят актуална информация за връзка и се задължават при промяна на адрес и телефон, своевременно да уведомят детската градина, а при промяна в семейното положение, касаещо попечителството на детето, представят необходимите документи.
/5 Приетите деца заемат местата си от 01.09 до 30.09., и/или до един месец от записване през учебната година; след медицинска констатация и разрешение от директора на по- късен период.
/6/ Деца в подготвителната група се приемат при наличие на свободни места, като приемането от друга подготвителна група се извършва съгласно изискването в ППЗНП с удостоверение за преместване.
/7/ При класиране и записване на дете в група с прием от месец септември, което посещава друго ОДЗ или ЦДГ към момента на записване, детето се отписва от посещаваното детско заведение към датата на постъпване в новото ОДЗ или ЦДГ през месец септември и при представени документи за липса на финансови задължения към посещаваното ОДЗ или ЦДГ.
/8/ Деца без  бележка от медицинската сестра, удостоверяваща редовност на медицински документи,   не се приемат в групите.
/9/ Класирани деца на служители в детското заведение се приемат в групи, различни от групата в която работи родителят.
/10/ Родителите са задължени да подготвят детето си за предстоящото включване в яслена/първа група на детската градина. Необходимо е детето да има елементарни навици за самообслужване /обличане, събличане, хранене, ползване на тоалетна/;
Чл. 13 Децата  се отписват:
/1/ По желание на родителите, с подадено заявление;
/2/  Една година преди постъпването им в първи клас, за постъпване в подготвителни групи в детска градина или училище;
/3/  При навършване на възраст за постъпване в първи клас.
/4/ Като административна последица при незаплащане на такса повече от два месеца след определената дата (изключение се прави  само за лятна ваканция –м.VІI - м.VІІІ).
/5/ Като административна последица при повече от три закъснения за взимане на детето от детска градина през учебната година(след 19.00ч). или при повече от три констатирани нарушения от страна на родителите на Правилника за организацията и дейността на детската градина.
/6/ При продължително  отсъствие (повече от 2 месеца) от детската градина без уважителна причина и неуведомяване на персонала писмено.
/7/ При напускане /преместване/ на дете се уведомяват учителите на групата, директора и ЗАС. Задължително се прави проверка за неизплатени такси. Ако няма такива, на родителите /настойниците/на детето се предава медицинския картон, заверен и приключен от медицинската сестра на детското заведение
/8/  При преместване(през ваканцията, ремонти и др.) в друго детско заведение и връщането на детето в детската градина се извършва с медицински картон и след изплатени задължения.
/9/ Преместването на дете от задължителната подготвителна група  в друга  се спазват изискванията на ППЗНП, като се издава удостоверение за преместване. В него се отразява номера и страницата, на която то е записано в Книгата за подлежащи на задължително обучение. Удостоверението се представя до три дни от деня на промяната на директора на новото детско или учебно заведение от страна на родителя.
/10/ Отписването задължително се отразява от директора в ИСОДГ - Варна
/11/ Децата, навършили 7 години, които следва да постъпят в І – ви клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното им обучение може да се отложи само с решение на Комисия за комплексно психолого-педагогическо изследванекъм  РИО на МОМН – гр.Варна.
/12/ Родителите или настойниците на деца със специфични образователни нужди или с хронични заболявания / определени с Наредба № 1 /23.01.2009г.на МОН – ДВ бр. 1 / 2009г./ следва да подадат молба за отлагане на училищна зрялост в РИО на МОН , според утвърден график по дати, но не по-късно от 30-ти май. /чл.37, ал.1 от ППЗНП /13/  След представяне на комплексното решение на диагностичната комисия на директора на детското заведение при организационна възможност отложените от училищно обучение деца могат да посещават детската градина още една година.
Чл. 14  ТАКСИ /ЗАПЛАЩАНЕ/
/1/ Родителите на децата, които посещават ОДЗ № 6 „Палечко” заплащат такси по реда посочен в Наредбата за определяне и администриране на местни  данъци и такси и измененията към нея и Вътрешни правила на детската градина, за регламентиране реда и начина за определяне, събиране и превеждане към бюджета на СО на дължимите такси.
/2/ За ползване на целодневна детска градина от родителите или настойниците се събират месечни такси в размер на 48.00 лв. на месец, като спазват обявените дати за издължаване.По решение на Общински съвет ,считано от 1.09.2001г. на всички новоприети деца се събира депозитна вноска в размер на една месечна такса, която се връща при отписване на детето от детското заведение. Размерът на таксата се определя с решение на Общински съвет.
/3/ Таксите се събират  между 1-ро и 10-то число на всеки месец от 07,30ч до 17,00ч. от ЗАС.
/4/ След тази дата закъснелите с плащането родители могат да внесат дължимите суми  до 15-то число на месеца, всеки  ден, от 08,10ч до 16,30ч.
Чл. 15 Таксата се начислява след спазване всички нормативни изисквания за отчитане присъствието на децата в дневниците, като:
/1/  учителите по групи попълват справка по образец за  присъствието на децата за месеца, като с подписа си удостоверяват верноста на подадените данни
/2/  Представените в срок медицински бележки се пазят, освен като медицински, но и като финансов документ.
/3/ Събирането  на такси се извършва  от ЗАС или при нужда от  Главен счетоводител  в посочените в чл. 10 срокове, срещу издадена квитанция или ордер.
/4/ Учителите не събират пари за такса за детска градина.
/5/ Справки за платени такси се правят само от ЗАС .
Чл. 16 /1/ За деца до 4 години, отсъствия по домашни причини се извиняват, през учебната година- от 15.ІХ до 31.V, само при предварително подадено писмено уведомление, заведено във входящия дневник на детската градина.
/2/ Съгласно действащите разпоредби( чл.30 ал.4 от ППЗНП), в Подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини до 10 работни дни за периода през учебната година. Извиняването на отсъствия в тези случаи става с медицинска бележка, представена  до 9.00 ч. на последня ден от месеца, за който се отнася или с писмена молба до директора, за отсъствие по уважителни причини, предварително подадена и заведена във входящия дневник на детската градина.
/3/ Когато в детските заведения се провеждат санитарно - хигиенни и други дейности, при лоши метерологични условия през зимния период, както и ваканциите през учебната година  определени със заповед на министъра на МОМН, включително от 01 Юни до 31 Август, налагащи  сформирането на сборни групи , отсъствията на децата от ПГ се извиняват със Заповед на Директора на ДЗ.
/4/ При заболяване,  отсъствията се извиняват само, когато медицинските бележки са представени преди  начисляването на таксите – т.е  до 9.30 ч. на  последния работен ден от месеца, за който се отнасят. Корекции в следващия месец не се разрешават;
/5/ Поради требването на  хранителните продукти за храната на децата, първият ден на отсъствие без уведомление, се води като присъствен, а следващите – съобразно информацията от родителя.
/6/ Платената такса за месеца не може да бъде по-ниска от 20,00 лв., независимо от мотива за отсъствие и има характер на абонамент.
/7 Ползването на преференции за пълно или частично освобождаване от такса става по реда на Наредбата, като  в началото на всяка учебната година се подава декларация (по образец) до директора, придружена с необходимите документи, доказващи основанието за намаление или освобождаване от плащане.
/8/ Ползването на тези преференции,  започват от началото на месеца, следващ подаването на  декларацията;
 /9/ При просрочени дължими такси се спазва процедурата за събирането им, описана във Вътрешните правила за регламентиране на събиране на такси в ОДЗ № 6 „Палечко”, като:
1.  След 10-то число ЗАТС разпечатва и запознава със справката за неплатени такси директора и учителите по групи.
2.  Неплатилите родители биват приканени да заплатят дължимите такси чрез пряк разговор, телефонен разговор,с писмена покана по имейл на родителите.
3. С писмена „Покана за доброволно плащане”, която при нужда се изпраща по пощата като препоръчано писмо с обратна разписка.
4.  В случай на незаплащане на задълженията детето се отстранява по реда описан в Правилника за вътрешния ред на ДЗ.
/10/ При нормативни изменения, касаещи начина на плащане, детската градина се ангажира своевременно да информира родителите за настъпилите промени.
ЧЛ. 17 РАБОТНО ВРЕМЕ
ДГ работи през цялата година на петдневна работна седмица от 7.00 ч. до 19.00 ч.
Децата в ДГ се приемат до 8.30 ч., а от 7.00 ч. до 7.30 ч. и от 18.00 ч. до 19.00 ч. са в дежурна група. По желание на родителите децата могат да се водят и вземат от ДГ в друг удобен за тях час, но по предварителна уговорка или писмена молба /ако детето идва след 9.00 ч.
Чл. 18 ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ
Организацията на престоя на децата е съобразена с изискванията за  безопасни условия на отглеждането, възпитанието и обучението им, както и със спецификата на детската градина.
/1/ Децата се приемат от учителката, пом. възпитателката на групата или медицинската сестра, сутрин от 7.00 ч. до 9.00 ч. и се издават до 19.00 ч. лично на родителите или упълномощени от тях пълнолетни членове или близки на семейството,  които са посочени в подадена за целта декларация. В ОДЗ № 6 „Палечко” , децата  се приемат и издават в дежурни групи през времето от 7.00 ч. до 7.30 ч. и 18.30 ч. до19.00 ч.
/2/ След 19.00 часа невзети деца се предават на органите на МВР, като се уведомяват социалните служби и Агенцията за закрила на детето при неуспешен опит дежурните да се свържат с родителите
/3/ Сутрешният прием на децата приключва до 08.30 часа.  Не е разрешено родителите или настойниците да нарушават със закъснения логическата последователност на режимните моменти. Изключенията предварително се договарят.
/4/ Родителите или настойниците са задължени да присъстват при извършването на ежедневния сутрешен филтър, установяващ здравословното състояние на детето, хигиенно състояние и липса на паразити.
/5/ Прием на дете се отказва при видими симптоми на здравословно неразположение-  температура, хрема, кашлица, зачервено гърло, болки в корема, разстройство, обриви, възпаление на очите и др., като при последващ прием се изисква бележка от личния лекар за здравословното състояние на детето.
/6/ При всякакви промени в графика на посещение на детето в детската градина, родителите са задължени да уведомяват педагогическия и/или медицинския персонал най-малко един ден предварително, или до 9.00 ч. сутринта., както и да предупреждават един ден преди завръщането им в детската градина, за хранителното требване на детето.
/7/ На деца, чиито родители не са предупредили за отсъствие от детска градина, първият ден се води за присъствен.
/8/ Приема на детето след повече от десет дни отсъствие става само с представяне на мед. бележка за контактност.
 /9/ Приемът на дете, издадено със здравословни проблеми, се извършва с бележка от личния лекар, че детето е здраво и може да посещава детска градина.
/10/ Заявление за отсъствие на детето по домашни причини, медицински или други такива се подават при учителите като в специална бланка се отразяват съответно:
-    със син химикал по домашни причини;
-    с червен химикал по медицински причини;
-    със зелен химикал за сборни групи, обявени ваканции, отработване на официални празници;
Заверяват се от Директора на ОДЗ № 6 „Палечко”.
Допустими са забавяния само при непредвидено възникнал здравословен и/или друг проблем и при спазване изискванията за информиране до 9.00 ч.в първия ден на отсъствието.
/11/ При възникване на здравен проблем родителите са длъжни в най-кратък срок да се явят в детската градина или да осигурят близък, който да се погрижи за детето, като повторното му връщане става само с представяне на медицинска бележка от лекар.
/12/ С оглед  изискването за безопасно хранене, съгласно НАCCP  система и спазване на дневния режим,  при идване на детето след 9.00 ч., то трябва да бъде закусило, за да се включи веднага в заниманията на групата.
/13/  Детската градина не съхранява и не предлага храна на закъснелите деца, както и на деца, които са требвани, а не са на градина.
/14/ На родителите се забранява да съхраняват в гардеробчетата на децата хапчета,храна или опасни предмети.
/15/ Не се допускат провеждането на продължителни и лични разговори на учителите с родителите.
/16/ Забранява се достъпът на родители /настойници/ до помещенията на детските групи: занимални и спални от съображения за сигурност и хигиена в сградата.
/17/ Достъп на родители /настойници/ е позволен само след предварителна договорка с учителите по групи.
Чл. 19 СФОРМИРАНЕ НА СБОРНИ ГРУПИ
Сборни групи се сформират:
-    По време на официални празници и ваканции, отработващи се дни и др.
-    При аварии и други непредвидени ситуации.
-    При намаляване броя на децата в групите под нормативно определената посещаемост;
-    При възможност се спазва възрастовия признак на разпределение на децата.
-    Отсъствията на децата от посещение в сборните групи през учебната година, се водят като служебно извинени.
Чл. 20  ХРАНЕНЕ
/1/ В детската градина  се приготвя храна според изискванията за рационално хранене. Зареждането с хранителни продукти е централизирано
/2/ С влизането в сила на  Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, от 15.09.2011г. в детската градина се осъществяват четири хранения на децата, в определени часове, в зависимост от възрастта на децата.
/3/ В ОДЗ № 6 „Палечко“ използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно действащото законодателство. При доставките се следи за качеството на приеманите продукти или за изписания на опаковката срок на годност е при най-малкото съмнение за негодност за консумация на продукта, същият се отделя и се връща на фирмата доставчик
/4/ Менюто в яслена група се изготвя от ОП „Комлекс за детско хранене” , а в градинските групи от технолог – „Ученическо столово хранене”. Одобрява се от директора на детската градина. То се предоставя на вниманието на родителите  за цялата седмица. Менюто е задължително за изпълнение. Подмяна се допуска само след съгласуване с  Директора.
/5/ Продуктите за приготвяне на храната се получават ежедневно от склада до 13.30ч. на предходния ден, в присъствието на домакин и мед. сестра. Отговорност за количеството , качеството и влаганите продукти носи готвача.
Контрол за качеството на храната се осъществява от директора и мед.сестра на ДГ, която ежедневно отбелязва отклоненията.
/6/ Контролът по качеството на приготвяната храна и цялостното влагане на продуктите в нея се  осъществява  от медицинската сестра на детската градина. Създадена е НАССР система за самоконтрол осъществява от медицинската сестра на детското заведение, дежурния учител и директора.
/7/ Раздаването на храната става по групи според броя на децата.  Всеки учител нанася в заповедната книга за храна подписа се срещу заявената бройка.
/8/ Помощник възпитателите приемат, разпределят и сервират храната под контрола на учителите.
/9/ Ежедневно се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 С  до 4С  в продължение на 48 ч. Храната в яслената група се разпределя и сервира от мед.сестра с помощта на пом. взпитателя, а в градинските групи от пом. взпитателя под контрола на учителите. Мед. сестра и учителките всекидневно контролират консумирането на храната.
/10/ Приготвената храна е различна за яслени и градински групи.
/11/ При необходимост, детската градина  приготвя отделна храна за деца с констатирани хранителни алергии.
/12/ Съгласно изискванията за съхранение на готовата продукция, не се допуска задържането на храни  повече от регламентираното за всеки продукт времетраене.
/13/ Детската градина не съхранява и не предлага храна след определените за консумация часове.
/14/ Не се допуска внасянето на хранителни прдукти, от персонал и родители, за консумация от децата.
/15/ Изключение се допуска при огранизиране на празници и рождени дни, като всеки внесен продукт трябва да е маркиран със сертификат за годност. В тези случаи родителите трябва да представят почерпката на мед. сестра за проверка и вписване в журнала. Не се разрешава внасянето на торти в ДЗ.
Чл. 21 ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ
/1/ В началото на всяка учебна година се преразглеждат и при нужда актуализират маршрутите за извеждане на децата в района на ДЗ и се провежда извънреден инструктаж с учители и помощник-възпитатели за опазване живота и здравето им.
/2/ При участие на деца  в различни форми на изява в други детски или учебни  заведения, се сключва споразумение за осигуряване на  безопасното пребиваване на децата и се прилагат всички изисквания в съответствие с Наредба № 2 и Закона за туризма.
/3/ Организирането и провеждането на детски и ученически отдих и туризъм се осъществява в съответствие с Наредба № 2 и Закона за туризма
/4/ За всеки организиран отдих и туризъм директорът на детската градина, спазва изискванията на на Наредба № 2 за извеждане на децата от детското заведение, като:
-    издава заповед за провеждане на формата;
-    командирова служителите на детската градина;
-    организира и контролира информирането на родителите и предоставянето на писмено съгласие ;
-    организира и контролира провеждането на инструктаж на децата и на техните родители;
-    контролира застраховането на участниците във формите;
/5/ Преди всяко провеждане на формите на организиран отдих и туризъм директорът на детската градина, уведомява Регионален инспекторат по образованието (РИО Варна) и представя в писмена форма предварителна информация за:
1. формата на организирания отдих и туризъм;
2. общите условия на организирания отдих и туризъм, която задължително включва:
а) начална и крайна дата на организирания отдих и туризъм;
б) начален, краен пункт и маршрут на пътуването;
в) брой на нощувките, местоположението и вида на обектите за нощувка - когато пътуването включва нощувка;
г) транспортните средства, които ще бъдат използвани, данни за превозвача, а когато превозът на децата и учениците се организира с автобус - и данни за лиценза на превозвача;
д) организацията на храненe на децата и учениците;
3. специфичните условия на организирания отдих и туризъм, в зависимост от формата;
4. лицето, което ще предоставя туристическата услуга, включително и за правото му да осъществява такава дейност - когато отдихът се организира по договор;
5.  писмена информация за условията на организирания отдих и туризъм, предоставена от лицата, предлагащи туристическата услуга - когато отдихът и туризмът се организират по договор;
6. Представят се:
а) копие от заповедта, списъкът на децата и  писменото съгласие на родителите,
б) доказателства за проведен инструктаж по чл. 12, ал. 1, т. 4;
в) документи, удостоверяващи правото на лицата, предоставящи туристическата услуга, да извършват съответния вид туристическа дейност - когато отдихът се организира по договор;
Чл. 18 В детската градина се предлагат допълнителни педагогически услуги
/15/ Учебният материал по ДПУ се поставя на родителските табла.


РАЗДЕЛ ІІ.
УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Чл. 19.   УЧИТЕЛИ

/1/ Съгласно чл.123 от ППЗНП учителят в детската градина организира и провежда възпитанието и обучението на децата.
/2/ Съгласно чл.124 за заемане на длъжността "учител " се изисква диплома за завършена степен на висшето образование "бакалавър", "магистър" или "специалист".
/3/ Условията и редът за заемането на длъжността "учител" се определят съгласно държавното образователно изискване за учителска правоспособност и квалификация.
/4/ Длъжността "учител" не може да се заема от лица, които:
-    Са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление
-    Са лишени от право да упражняват професията си
-    Страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.
/5/ На учителите се дължи почит и уважение от децата и техните родители.
/6/ Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата , се поощряват с грамоти и с други награди , а дейността им се популяризира и получава обществено признание
/7/ Имат следните права:
1. Свободно да определят методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използват интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;
2. Да избират  учебните помагала за реализиранета на ДОИ, да дават мнения и да правят предложения за развитие на училището, детската градина и обслужващото звено;
3. Да получават информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация и да повишават образованието и професионалната си квалификация;
4. Да използват материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.
5.  Членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи.
/8/ Учителят има следните задължения:
1. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;
2. Да  общува с всички участници във възпитатерлно-образователния процес  на книжовния български език
3. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от  работа, за осигуряване на заместник;
4. Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;
5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
6. Да опазва живота и здравето на децата по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от детската градина;
7. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация;
8. Да информира на индивидуални срещи родителите за развитието на детето
9. Да не ползва мобилен телефон по време на  възпитателно-образователния процес.
10. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в детската градина, както и извън нея -  при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца;
11. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;
12. Да не внася в детската градина оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.
13. Учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху  него.
14. Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.
15. Повишава професионалната си квалификация .
16. Учителят редовно попълва дневника и материалната книга, съобразно изискванията
/9/ Отговорности на учителите
1. Подържат и осигуряват естествена обстановка в групата с оглед реализацията на  планираната работа  и комфорта на децата, като я разнообразяват съобразно празници, сезони, игри и потребностите на децата.
2. Подреждат мебели и кътове, като осигуряват свободен достъп на децата, движение и ползването на всички играчки и пособия без ограничения.
3. Приемат и предават децата чисти и спретнати и осъществяват непрекъснат надзор на децата.
4. Организират храненето на децата, като са неотлъчно до тях и работят за формирането на културни навици. За всички забелязани особености информират Директора. Подхождат индивидуално, отговорно и добронамерено.
5. Оказват помощ на децата при хранене, събличане, обличане, ползване на тоалетна, миене.
6. Изработват и редовно обновяват табло със съобщения за родителите и поддържат ежедневни контакти с родителите, обменят информация относно детето, уведомяват за всички особености в здравословното състояние, предават съобщения и изисквания на детското заведение. 
7. При инцидент или травма учителите  незабавно уведомяват директора и мед.сестра.
8. Забранено е оставянето на децата сами, движението и оставянето на деца по коридори, стълбища и помещения  извън занималните без придружител.
9. Учителите участват в музикалните занимания и заучават песните и танците с децата в други моменти от дневния режим.
10. Облеклото на децата се коригира от учителите и медицинската сестра, съобразно температурата на въздуха в занималнята и на открито и  общия закалителен режим.
11. Учителите  от 1-ва смяна нямат право да напускат работното си място преди идването на 2-ра смяна.
12. При отсъствие на 2-ра смяна учителката от 1-ва смяна изчаква организацията на работа от директора или неговия официален заместник и си тръгва само след като е осигурено лица, което ще поеме групата..
13. В края на своята смяна учителите са длъжни да подредят обекта, да предадат обекта в изрядност; да уведомят колежката си за броя на децата,  за възникнали проблеми и съобщения.
14. Оставят занималните в изрядност, и съвместно с пом-възпитателя затварят врати, прозорци, чешми и изключват ел.уреди.
15. Размяната на смени  се съгласуват единствено с Директора.
Чл. 20. ДЕЦА
Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:
1. Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;
2. Техните права, свобода и сигурност;
3. Зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;
4. Възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;
5. Приобщаване към националните традиции и културни ценности.
Чл. 21. РОДИТЕЛИ
/1/ Права на родителите:
1.    Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и  информация за  програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в детската градина;
2.    Да получат информация за  програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в детската градина;
3.    Да получават обективна периодична информация за психо-социалното и емоционалното поведение на детето, както и за резултатите от отделните занимания и обучение;
4.    Да посещават момент от дневния режим в детската градина, след предварителна уговорка с учителя и при спазване хигиенните изисквания на РЗИ;
5.    Да участват в избирането на родителски комитет в групите, да членуват в Настоятелството и в утвърждаването на техните решения.
6.    Да правят предложение пред тях за подобряване  на възпитателната работа, материалната база и взаимодействието със социално - педагогическите фактори.
7.    Да бъдат своевременно информирани за всяка промяна в Правилника за вътрешния ред,  свързана с престоя на децата им в детската градина.
8.    Да оказват  помощ и съдействие съобразно възможностите си за подобряването на материалната база  и възпитателио- образователния процес в детската градина;
9.    Да бъдат изслушвани от ръководството и учителите в детската градина
/2/ Задължения на родителите: 
1.    Да  водят детето чисто, здраво и неопаразитено в детската градина и да го предават и приемат лично в регламентирания интервал от време;
2.    Да полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс, Закона за закрила на детето и съобразно правилата на детското заведение.
3.    Да се запознаят и спазват реда, установен в Правилника  на детската градина и да се съобразяват и изпълняват решенията на Настоятелството;
4.    Да довеждат и взимат лично детето си от детската градина(или от възрастен член, или близък на семейството, за който са уведомили предварително), като изчакват децата си във фоайетата на групите. Външни лица не се допускат в занималните.
5.    Своевременно да уведомяват учителите при възникнало острозаразно заболяване, при отсъствие на детето, както и преди завръщането му в детската градина.
6.    Да осигуряват присъствието  на децата си в заниманията на Подготвителните групи, подлежащи на задължителна подготовка две години преди постъпването им в първи клас.
7.    Да изслушват професионалните  съвети и препоръки на учителите и директора, които имат пряка работа, наблюдение и оценка на детето;
8.    Да се явяват в детската градина, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от  учтелите по групи или директора.
9.    Да следят редовно информациите, касаещи възпитателно-образователния процес и  организацията на работа в детската градина.
10.    Нямат право да разпространяват лъжесведения за ОДЗ № 6 „Палечко”, да уронват авторитета на персонала и да подронват престижа на детското заведение.
11.    Нямат право да бъдат груби и невъздържани, както към собствените си деца, така и към останалите деца и персонала в ДГ. Възникналите проблеми се разрешават, като се спазва добрият тон на общуване, без да се уронва авторитета на работещите и доброто име на детската градина;
12.    Нямат право да влизат в конфликт с други родители на територията на детската градина;
13.    При установяване на остро заразно заболяване незабавно да уведомят персонала на детската градина. Да предоставят телефони за връзка с близък, който да се погрижи за детето при нужда.
14.    Да представят и/или своевременно да уведомяват при промяна на телефонни номера за връзка или смяна на адрес, както и при промяна в попечителството на детето.
15.    При постъпване, да уведомят сестрата и учителя по групи за особености в здравното и психическо състояние на детето - алергии, наследствени заболявания и др. и да представят консултация от съответният специалист за адекватна реакция на медицинската сестра при нужда;
16.    Нямат право да носят антибиотици и други лекарства без разрешение от мед.   сестра; 
17.    Да водят детето си здраво в детската градина.След боледуване да представят талон от лекар, че детето е здраво.
18.    Да контролират детето си да не внася в детската градина ненужни и опасни   предмети и играчки.
19.    Да заплащат в срок дължимите такси за детската градина.
Чл. 22. РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО
/1/ Родителското настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на детската градина.
/2/ Устройството на родителското настоятелство се урежда с отделен Правилник, съгласно разпоредбите на ЗНП и Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.
/3/ Ръководството и служителите на детското заведение  подпомогат дейността на Родителското настоятелство.
Чл. 23. ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛИ
/1/ Помощник -възпитателя осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на децата .Съвместно с учителката отговаря за здравето и живота на децата.
/2/ Помощник - възпитателя има право :
-    да изкаже мнения и да прави предложения за подобряване на организацията на труда в ДГ.
-    Да получава информация за възможностите  за повишаване на професионалната си квалификация от директора и РГК.
/3/ Помощник - възпитателя е длъжен да :
-    изпълнява задълженията си , определени в КТ, в нормативните актове в системта на народната просвет, в длъжностната си характеристика и в ПВТР
-    изпълнява препоръките на контролните органи и на медицинската сестра
-    помага активно на учителката при организацията на педагогическия процес
/4/ Помощник-възпитателя няма право :
-    да нарушава правата на децата ,да унижава личното им достойнство, да прилага физическо насилие върху тях
-    да дава сведения за състоянието на децата , без да е съгласувано с учителката
/5/ Контролът върху работата на помощния персонал се извършва :
-    от директора на детското заведение;
-    от медицинския персонал;
-    от учителките по групи.
/6/ Помощно-обслужващият персонал ежедневно поддържа високо ниво на хигиена и естетичност на помещенията в сградата и двора на детското заведение, според график, утвърден с отделна вътрешна заповед на директора .
/7/ Помощник-възпитателите ежедневно извършват хигиенизиране, дезинфекция и проветрение на помещенията за игра и сън според изискванията на РЗИ и се съобразяват с предписанията по задължителния медицински контрол извършван от медицинските сестри
/8/ Помощник-възпитателите пряко участват във възпитателния процес, а именно:
-    В моментите на хранене;
-    При изпълнение на поставените цели за възпитаване на здравна култура и навици за самообслужване у децата.
-    Участва във възпитателно-образователния процес, като пръв помощник на учителя 
-    Поддържат високо ниво на хигиена в цялото детско заведение.
-    На територията на детската градина пушенето е абсолютно забранено.
Чл. 24 МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
/1/ Медицинското обслужване на ОДЗ № 6 „Палечко”  и контролът по здравеопазването се осъществява от медицинските сестри.
/2/ Медицинскате сестри носят отговорността за здравето на децата, организират и контролират и провеждането на дейностите,  свързани  със създаването на здравно - хигиенни навици, акцентират вниманието си по въпросите на закаляването на децата и осигуряване на престоя им на открито. Осъществяват  системно наблюдение и контрол над режима на децата през деня в съответствие с възрастовите особености и физиологични потребности.
/3/ Водят задължителната здравна документация. Работят в постоянен контакт с родителите.  
/4/ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  и ежедневно при прием на деца извършват сутрешен филтър.
/5/ Контролират хигиената в детската градина и приготвяне на храната съобразно изискванията на РЗИ, като ежедневно пробват храната, присъстват на влагането на продуктите и на разпределението  на готовата храна.
/6/ Следят за състоянието на хранителните продукти в складовете чрез водене на специална тетрадка; отговарят за състоянието на здравните книжки на  персонала както и за изпълнение на препоръките на РЗИ.
/7/. Контролират изпълнението на санитаро-хигиенните и РЗИ изисквания и обучава помощния персонал.
/8/ Следят да не се приемат деца с температура, повръщане и при видими симптоми на   здравословно неразположение – хрема, кашлица, зачервено гърло, обриви, разстройство и при заразно заболяване изолират карантинираните групи и деца, като не допускат сливане. Организират здравното възпитание на деца и родители.
/9/ Изискват от родителите лична здравно-профилактична карта, в която личният лекар  отразява здравното състояние на детето – два пъти годишно.Следят за спазване изискването да не се дават на децата лекарства, внесени от родителите.
/10/ В детското заведение се оборудва спешен шкаф с медикаменти за оказване на неотложна медицинска помощ, с пряк отговорник мед.сестра.
/11/ При нужда мед.сестра придружава детето до болничното заведение.

Раздел III
ПРОПУСКВАТЕЛЕН  РЕЖИМ


1.В детската градина е въведен пропусквателен режим за външни лица, регламентиран със заповед на директора изразяващ се в следното:
- Не се допуска влизането на посетители без съпровождащ служител или работник;
- Всеки посетител е длъжен:
а/ да представи личната си карта и заяви целта на своето посещение на учителя/ помощник-възпитателя, който вписва данните му в дневника;
б/ да не внася обемисти предмети, вещи и оръжие без разрешение на директор
2. Всички външни лица , които влизат в сградата на ДГ са длъжни при поискване да удостоверяват самоличността си със съответен документ. При отказ да направят това, не се допускат в ДГ.
3. Децата влизат заедно с родителите си.
4. От 9.00 ч. до 16.00 ч. входа на детската градина се заключва. При необходимост  вратите се отварят след позвъняване.
5. Дежурни на входа са огняр и пом. възпитателките  по график, когато вратата е отклчена от 07.00 ч. до 09.00 ч. и от 16.00 ч. до 18.00 ч.
Меню
Начало
За нас
Контакти


Групи
Яслена група
Слънчо
Буратино

Лъвче
Ежко
Златна рибка


Полезна информация
За родители
Постижения и награди
Галерия
Политика за защита на личните данни
Контакти
ДГ № 6 „Палечко“
гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ 65 А
Тел: 052 613 130; 052 613 143
info@odz6palechko.com
2019, Всички права запазени.